12 czerwca uczestniczyłem w XVII Krajowy Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas Zjazdu odznaczyłem Medalami Komisji Edukacji Narodowej członków szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, rozwoju sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży.